హెచ్డిఎఫ్సి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వడ్డీ రేట్లు 2019

హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ FD రేట్లు, సీనియర్ సిటిజెన్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రేట్లు, పదవీకాల యోగ్యమైన FD రేట్లు సరిచూసుకోండి మరియు సరిపోల్చండి సాధారణ మరియు సీనియర్ పౌరులకు స్థిర డిపాజిట్.

ఉత్తమ FD వడ్డీ రేట్లు పొందడం

ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేటు కాల వ్యవధిలో మారుతూ ఉంటుంది. మొదట, మీ బ్యాంక్ వెబ్సైట్ను వివిధ పదవికాలపై వడ్డీ రేట్లు తనిఖీ చేయండి. కొన్నిసార్లు, ఒక రోజు కూడా మీ పదవీకాలాన్ని విస్తరించడం వలన మీకు అధిక వడ్డీ రేటు లభిస్తుంది. మీరు ఉత్తమ స్థిర డిపాజిట్ వడ్డీ రేటును అందించే పదవీకాలాన్ని ఎంచుకోండి.

కాలం < 1 Crore >=1 Crore to < 5 Crores
వడ్డీ రేటు
(per annum)
** సీనియర్ సిటిజెన్ రేట్లు
(per annum)
వడ్డీ రేటు
(per annum)
** సీనియర్ సిటిజెన్ రేట్లు
(per annum)
7 – 14 days 3.50% 4.00% 4.25% 4.75%
15 – 29 days 4.25% 4.75% 4.25% 4.75%
30 – 45 days 5.75% 6.25% 6.25% 6.75%
46 – 60 days 6.25% 6.75% 6.50% 7.00%
61 – 90 days 6.25% 6.75% 6.50% 7.00%
91 days – 6 months 6.25% 6.75% 6.75% 7.25%
6 mnths 1 day- 6 mnths 3 days 6.75% 7.25% 7.10% 7.60%
6 mnths 4 days 6.75% 7.25% 7.10% 7.60%
6 mnths 5 days- 9 mnths 6.75% 7.25% 7.10% 7.60%
9 mnths 1 day- 9 mnths 3 days 7.10% 7.60% 7.35% 7.85%
9 mnths 4 days 7.10% 7.60% 7.35% 7.85%
9 months 5 days – 9 months 15 days 7.10% 7.60% 7.35% 7.85%
9 months 16 days 7.10% 7.60% 7.35% 7.85%
9 months 17 days < 1 Year 7.10% 7.60% 7.35% 7.85%
1 Year 7.30% 7.80% 7.50% 8.00%
1 year 1 day – 1 year 3 days 7.30% 7.80% 7.50% 8.00%
1 year 4 days 7.30% 7.80% 7.50% 8.00%
1 year 5 days – 1 Year 15 Days 7.30% 7.80% 7.50% 8.00%
1 Year 16 days 7.30% 7.80% 7.50% 8.00%
1 year 17 days – 2 Years 7.30% 7.80% 7.50% 8.00%
2 years 1day – 2 Years 15 days 7.40% 7.90% 7.50% 8.00%
2 Years 16 days 7.40% 7.90% 7.50% 8.00%
2 years 17 days – 3 Years 7.40% 7.90% 7.50% 8.00%
3 years 1day – 5 years 7.25% 7.75% 7.35% 7.85%
5 Years 1 Day – 8 Years 6.50% 7.00% 7.00% 7.50%
8 Years 1 Day – 10 Years 6.50% 7.00% 7.00% 7.50%